Vet Varsity celebrates ‘Lumiere’ Hostel Night at NRI Girls Hostel