In DAV University North zone Inter University Kho-Kho championship started